Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thực hiện bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện thanh tra công vụ, đảm bảo thực hiện bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND huyện Vĩnh Linh vừa có văn bản đề nghị các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện; Công an huyện; các đơn vị trường học; UBND các xã, thị trấn quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn về Luật Cư trú số 68/2020/QH14.

Từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng.

Từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết hiệu lực; việc thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch dân sự của người dân với cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện bằng các phương thức thông tin công dân như: căn cước công dân gắn chip điện tử; mã Qrcode trên thẻ CCCD gắn chip; thông tin trực tuyến trong cơ sở dữ liệu; sử dụng ứng dụng VneID; số định danh cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu 100% CBCCVC, người lao động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện hoàn thành việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử trước ngày 15/6/2023.

Công an huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VneID; tăng cường kiểm tra việc cán bộ sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; quán triệt, thực hiện nghiêm việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

BBT

Bài viết liên quan