Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Triển khai thực hiện mô hình điểm về Đề án 06

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06) tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo, trong thời gian tới tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai thực hiện mô hình điểm về Đề án 06 trên địa bàn.

Ở cấp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan sẽ triển khai một mô hình tuyên truyền nhằm bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức trên đia bàn thực hiện thủ tục hành chính cho người dân sử dụng dữ liệu khi tra cứu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc sử dụng dữ liệu của người dân tại VneID mức 2. Thời gian thực hiện trong Quý 2 và 3 năm 2023.  

Đối với mô hình cấp huyện, cấp xã, trên cơ sở các mô hình đã đăng ký, UBND cấp huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình phù hợp với điều kiện, đặc điểm thực tiễn của địa phương, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và thiết thực, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn.

BBT

Bài viết liên quan