Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 23/5/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản yêu cầu tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành.

UBND huyện chỉ đạo tập trung rà soát, phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo khoa học, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm; đề xuất những nội dung cần cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục không cần thiết. Cụ thể hóa trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, thực hiện phân công lại nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm hoặc đề xuất tinh giản, thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Tổ chức kiểm điểm, đồng thời đề xuất người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cán bộ, công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tham mưu giải quyết công việc theo quy định. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, đề xuất tuyên dương, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đồng thời không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình sang cơ quan, đơn vị khác; không giải quyết các công việc được xác định thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị khác; chuyển trả văn bản cho cơ quan, đơn vị, địa phương xin ý kiến nếu không đúng thẩm quyền hoặc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị xin ý kiến.

Khi giải quyết công việc, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động, tích cực phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan, đơn vị không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Cơ quan, đơn vị, địa phương được lấy ý kiến phải có trách nhiệm phối hợp trả lời đúng thời hạn, có chính kiến rõ ràng; không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm.

Các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện tốt Đề án văn hóa công vụ; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; chấp hành việc đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực thi nhiệm vụ; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

BBT

Bài viết liên quan