Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác CCHC trong 5 tháng đầu năm 2023

Vừa qua, UBND huyện Vĩnh Linh có cuộc họp với các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan để bàn giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác cải cách hành chính trong 5 tháng đầu năm 2023. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thiên Tùng chủ trì cuộc họp.

Đánh giá trong 5 tháng đầu năm 2023, bên cạnh kết quả đạt được thì việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC ở một số đơn vị chưa quyết liệt, chưa bám sát chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện kịp thời; một số ít lãnh đạo chưa thực sự quan tâm thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị mình, chưa quan tâm đến việc đề xuất các sáng kiến nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của huyện thuộc chức năng, nhiệm vụ của từng lĩnh vực.

Việc niêm yết TTHC ở một số đơn vị chưa đầy đủ nội dung trong TTHC theo quy định; tình trạng hồ sơ trễ hạn vẫn xảy ra, có một số đơn vị chưa cập nhật phiếu xin lỗi người dân khi có hồ sơ quá hạn.

Số lượng hồ sơ TTHC giải quyết theo mức độ 3, mức độ 4 tuy đã có chuyển biến hơn so với trước nhưng tỉ lệ hồ sơ trực tuyến mới đạt 52% số hồ sơ được tiếp nhận; tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến thấp; tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ TTHC khi tiếp nhận có tăng, tuy nhiên vẫn chưa đạt theo kế hoạch đề ra là trên 60% tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết.

Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn các công trình dự án theo kế hoạch năm 2023 còn thấp; các xã thuộc diện sáp nhập vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập; trang thiết bị, máy tính, máy scan, hạ tầng công nghệ thông tin tại một số cơ quan, đơn vị còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu công việc…

Nhìn chung, nhiều nội dung về công tác CCHC ở huyện Vĩnh Linh tỷ lệ thực hiện còn thấp, đứng sau nhiều huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Nguyễn Thiên Tùng yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tham mưu kịp thời các văn bản cho UBND huyện để chỉ đạo khắc phục các nội dung còn vướng mắc trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính cũng như khắc phục những hạn chế đã bị trừ điểm CCHC năm 2022; rà soát quy trình giải quyết TTHC của từng đơn vị và tham mưu kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền thay đổi, điều chỉnh, bổ sung theo quy định; tăng cường thực hiện ký số các văn bản theo quy định, hạn chế thấp nhất các văn bản ký tay trực tiếp; tích cực tham gia các cuộc thi về cải cách hành chính, đề xuất các sáng kiến CCHC; nghiêm túc thực hiện báo cáo Đề án 06 đúng quy định…

BBT

Bài viết liên quan