Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Trong tháng 5/2024, huyện Vĩnh Linh có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 33,8% tăng 8,8%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến một phần và toàn trình đạt 76,9% tăng 48,3% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và trực tuyến; tỷ lệ dịch vụ công toàn trình và một phần phát sinh hồ sơ trực tuyến là 2,9% tăng 1%. Các chỉ số về dịch vụ công trực tuyến tăng so với tháng 4/2024.

Về số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ đầu vào trên toàn huyện đạt 94,33% tăng 1,53%, số hóa kết quả đạt 98,7% giảm 0,44%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào có tăng so với tháng trước. Tuy nhiên tỷ lệ số hóa kết quả giảm, hồ sơ chưa số hóa cao. Có 6 đơn vị tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả đều đạt 100% gồm: Cửa Tùng; Vĩnh Chấp; Vĩnh Lâm; Vĩnh Long; Vĩnh Thái; Vĩnh Tú.

Về kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, trong tháng 5/2024, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã tiếp nhận 2.074 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 1.773 hồ sơ (giải quyết trước hạn và đúng hạn 1.772 hồ sơ, quá hạn 1 hồ sơ ở xã Vĩnh Khê).

Tỷ lệ hồ sơ phát sinh thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 76,4 tăng 1,2%; tỷ lệ phát hành biên lai điện tử trên phần mềm một cửa điện tử đạt 89,4 tăng 11,4%. Các đơn vị thực hiện tốt như Vĩnh Tú, Vĩnh Ô, Vĩnh Long, Hồ Xá, Cửa Tùng, Vĩnh Thái.

Cũng trong tháng, các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đã thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh; tích cực thực hiện số hoá hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC, hạn chế hồ sơ quá hạn; bước đầu thực hiện tốt việc giải quyết TTHC trên Hệ thống Một cửa mới từ ngày 13/5/2024. So với tháng trước, tháng 5 các chỉ số của huyện đều có tăng.

Tuy nhiên, so với các huyện, thị, thành phố thì kết quả đạt được của huyện chưa cao, trong đó một số đơn vị, địa phương kết quả đạt được còn thấp. Để nâng tiếp tục cao các Chỉ số Cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính đặc biệt là thanh toán trực tuyến, số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến. Quan tâm chỉ đạo CBCCCV thực hiện giải quyết TTHC trên Hệ thống Một cửa mới, đồng thời thường xuyên theo dõi và xử lý hồ sơ còn tồn động trên Hệ thống cũ.

Các đơn vị có chỉ số chưa đạt hoặc đạt thấp trong tháng 5 cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số trong tháng 6/2024, đồng thời báo cáo kết quả khắc phục về UBND huyện trước ngày 16/6/2024.

BBT

Bài viết liên quan