Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh tập trung phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng đời sống, từng bước giảm nghèo bền vững và nổ lực phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mà huyện Vĩnh Linh đã đề ra trong giai đoạn 2021-2025. Do đó, huyện đã và đang tập trung thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê và Vĩnh Hà.

Hỗ trợ nông cụ cho đồng bào DTTS Vĩnh Ô.

Xác định việc triển khai hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS là giải pháp hàng đầu trong việc giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, cấp ủy chính quyền huyện đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể trên cơ sở bám sát chủ trương, chỉ đạo của cấp trên và nhu cầu, tình hình thực tiễn tại địa phương. Thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cho từng thành viên, đơn vị phụ trách. Đồng thời đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Trong kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS giai đoạn 2021- 2025  của huyện Vĩnh Linh đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu đến cuối năm 2025 thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1,5-1,6 lần so với năm 2020 (là 28 triệu đồng). Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 5-7%/năm. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được rải nhựa hoặc bê tông. Các lĩnh vực y tế - văn hóa - giáo dục phát triển toàn diện. Đặc biệt, đến cuối năm 2025 giảm 50% số thôn bản thuộc diện đặc biệt khó khăn, không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí NTM, có 40 thôn bản vùng DTTS và miền núi đạt tiêu chuẩn NTM; hướng đến mục tiêu xa hơn là đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, huyện Vĩnh Linh dự kiến sẽ huy động, phân bổ nguồn lực gần 68 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện chương trình  trên 65,4 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình trên 2,5 tỷ đồng.

Từ nguồn lực này, trong giai đoạn 2021- 2025, huyện Vĩnh Linh sẽ tập trung thực hiện các dự án chính, bao gồm: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư những nơi cần thiết; Phát triển sản xuất nông, lâm bền vững  gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập; Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng ĐBDTTS &MN; Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em; Đầu tư tạo sinh kế, phát triển kinh tế nhóm dân tộc ít người và dân tộc còn khó khăn; Truyền thông, tuyên truyền vận động trong vùng ĐBDTTS&MN, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình.

Tính thời điểm hiện tại, huyện đã thực hiện được nhiều dự án và tiểu dự án mang lại hiệu quả tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống của người dân vùng ĐBDTTS. Trong hai năm qua, huyện đã tiến hành đầu tư hỗ trợ tạo sinh kế cho 177 hộ nghèo thông qua các tiểu dự án như mô hình chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn, trồng cây cao su... với tổng kinh phí trên 3,77 tỷ đồng hay các tiểu dự án về khai hoang đất trồng lúa nước, cải tạo đất phục vụ trồng trọt với diện tích trên 5,3 ha. Xóa bỏ được 65 nhà ở tạm bợ, riêng trong năm 2023 huyện đã đối ứng xây mới 51 nhà ở cho hộ nghèo, tiến hành xây dựng 26 công trình nước sạch tập trung, bể chứa nước cho hộ gia đình, nhờ đó nâng tỷ lệ người dân vùng ĐBDTTS sử dụng nước hợp vệ sinh lên 84,5%.

Tính đến nay, 100% hộ dân tại vùng ĐBDTTS đều có điện sinh hoạt. Đã có 10 công trình cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa được phê duyệt thực hiện và đầu tư xây dựng. Trong lĩnh vực giáo dục, song song với việc giữ vững thành quả phổ cập giáo dục các cấp, huyện đang ưu tiên dồn mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia ở các xã miền núi. Theo đó, tập trung đưa Trường PTDTBT TH Vĩnh Khê và Trường PTDTBT TH Vĩnh Ô đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, Trường MN Vĩnh Khê đạt chuẩn cơ sở vật chất vào cuối năm 2023 và MN Vĩnh Ô đạt chuẩn cơ sở vật chất vào tháng 3 năm 2024. Mặt khác, huyện cũng đã và đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn văn hóa, truyền thống địa phương như Lễ hội Cồng Chiêng, truyền dạy tiếng nói và chữ viết Bru Vân Kiều, duy trì chợ phiên Vĩnh Ô, tổ chức Ngày truyền thống văn hóa các dân tộc và kỷ niệm Ngày người Vân Kiều mang họ Hồ của Bác...

Ông Nguyễn Thiên Tùng- Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết : “Theo đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS của huyện Vĩnh Linh trong năm 2023 thì đến nay thu nhập bình quân đầu người ở 3 xã miền núi phía tây huyện đã đạt 44,7 triệu đồng, tăng 16,7 triệu đồng so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo ở 3 xã giảm trung bình 7,4%. Cụ thể, Vĩnh Ô còn 50/381 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 13,12%, giảm 11,95% so với năm 2022; Vĩnh Khê còn 17/326 hộ nghèo, chiếm 5,21%, giảm 6,83% so với năm 2022; Vĩnh Hà còn 62/553 hộ nghèo, chiếm 11,21%, giảm 3,46% so với năm 2022. Về chương trình xây dựng NTM, xã Vĩnh Hà đã đạt chuẩn vào năm 2022, xã Vĩnh Ô hiện đã đạt 15/19 tiêu chí và Vĩnh Khê cơ bản đạt 19/19 tiêu chí”.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS giai đoạn 2021-2025, thời gian tới, huyện Vĩnh Linh sẽ tăng cường nghiên cứu, nắm bắt các hướng dẫn và cơ chế thực hiện các nội dung. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc và thực thi chính sách từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng mục tiêu của các Chương trình MTQG đến các tầng lớp nhân dân, mà đặc biệt là đồng bào ĐBDTTS nhằm từng bước thay đổi và chuyển biến về nhận thức trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc; từ đó khơi dậy ý chí chủ động, tự chủ, vươn lên của người đồng bào DTTS. Quyết liệt xử lý hoặc đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, tiểu dự án và dự án đã xây dựng trong chương trình.

Phương Nga

Bài viết liên quan