Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh có 5/15 xã đạt tiêu chí số 13

Trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng, có vai trò thúc đẩy kinh tế - xã hội ở các địa phương, làm nền tảng để hoàn thành các tiêu chí về thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo. Xác định rõ tầm quan trọng đó, những năm qua huyện Vĩnh Linh đã nỗ lực thực hiện tiêu chí này.

Tuy nhiên, qua đến nay sau khi rà soát lại hiện trạng xã NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, thì địa phương chỉ mới có 05/15 xã đạt chuẩn tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Còn 10 xã chưa đạt tiêu chí này. Nguyên nhân được xác định là do năng lực của một số HTX- đầu mối trong chuỗi liên kết sản xuất- tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, chưa có định hướng và chiến lược rõ ràng nên thị trường tiêu thụ còn thụ động. Các địa phương chưa có nhiều sản phẩm có quy mô lớn, mang tính chất hàng hóa, sản phẩm đang còn ở dạng thô, chưa qua sơ chế biến.

Để hỗ trợ các xã đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, thời gian tới, huyện Vĩnh Linh tập trung thực hiện việc đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, HTX theo Luật HTX năm 2012; triển khai mạnh mẽ Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện phát triển kinh tế hợp tác trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó tập trung mọi nguồn lực đầu tư và đặc biệt là ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp nâng cao đời sống Nhân dân thông qua xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan