Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023, UBND huyện Vĩnh Linh vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị được giao QLDA trên địa bàn tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh  tiến độ thực hiện theo hợp đồng đã ký; thường xuyên kiểm tra việc triển khai thi công trên hiện trường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; cần có biện pháp tích cực, quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu hoàn thành giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo đúng quy định.

UBND huyện chỉ đạo thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12/2023; yêu cầu các phòng ban chủ quản các Chương trình MTQG tăng cường việc nghiên cứu, nắm bắt chính xác hướng dẫn, cơ chế thực hiện các nội dung; có phân công trách nhiệm cụ thể, thường xuyên trao đổi thông tin giữa các cấp, các ngành để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh; đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục phê duyệt các dự án dự kiến khởi công mới năm 2024 để đảm bảo điều kiện giao kế hoạch 2024 theo quy định; nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi để giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2024, không để sau khi giao kế hoạch mới triển khai thực hiện các công việc.

BBT

Bài viết liên quan