Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Phân bổ 3,6 tỷ đồng cho các công trình thưởng thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022

Ngày 13/11/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có Quyết định phân bổ 3,6 tỷ đồng cho các công trình thưởng thôn đạt chuẩn nông mới năm 2022.

Theo đó, xã Kim Thạch có 6 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 được thưởng công trình, gồm: An Cổ, Hương Bắc, Xóm Bợc, Sơn Thượng, Thủy Trung, thôn Bàu; xã Vĩnh Hòa có thôn Đơn Duệ, Linh Đơn; xã Hiền Thành có thôn Phúc Đức; xã Vĩnh Long có thôn Quảng Xá, Hòa Nam, Sa Bắc.

Xã Vĩnh Chấp có thôn Chấp Bắc, Tân Định, Chấp Nam; xã Vĩnh Lâm có thôn Tiên Mỹ 1, Tiên Lai; xã Vĩnh Giang có thôn Tân An, Tân Trại 1, Cổ Mỹ; xã Vĩnh Thủy có thôn thôn Thủy Ba Đông, Thủy Ba Tây và xã Trung Nam có thôn Nam Hùng, Huỳnh Công Đông.

Theo quy định của huyện Vĩnh Linh, mỗi thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu được thưởng công trình trị giá 150 triệu đồng. UBND huyện yêu cầu các chủ đầu tư có trách nhiệm sử dụng nguồn vốn này hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu đã đạt được.

BBT

Bài viết liên quan