Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, ngày 25/7/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm: chi trả các chế độ đối với đối tượng chính sách an sinh xã hội thông qua chi trả trực tuyến vào tài khoản, không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội, xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế; triển khai ứng dụng CNTT vào chi trả chế độ cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Kế hoạch quy định rõ phạm vi, đối tượng và các đơn vị tham gia thực hiện chi trả, về phạm vi triển khai thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Về đối tượng chính sách an sinh xã hội bao gồm đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội, người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý. Về đơn vị tham gia thực hiện chi trả gồm: Đơn vị dịch vụ chi trả; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Quảng Trị để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả trợ cấp đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Kế hoạch đã đưa ra 5 nội dung chính gồm: Thực hiện thu thập, cập nhật thông tin tài khoản hỗ trợ chi trả không dùng tiền mặt; xây dựng phương án thanh toán tổng thể và tăng cường mạng lưới chi trả trên địa bàn; tổ chức triển khai tập huấn tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về phương thức chi trả không sử dụng tiền mặt; thực hiện chi trả cho đối tượng và giám sát thực hiện, đánh giá.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị cung ứng dịch vụ triển khai Kế hoạch bảo đảm các yêu cầu đặt ra. Hướng dẫn quy trình thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng chính sách người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động, Thương bịnh và Xã hội quản lý và hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí từ nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công.

Đối với đơn vị cung ứng dịch vụ phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của việc chi trả bằng phương thức chi trả không dùng tiền mặt và tạo điều kiện thuận lợi để đối tượng nhận trợ cấp qua tài khoản; xây dựng quản lý chi trả đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, nhân lực, kỹ thuật để thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, thu thập thông tin hồ sơ mở tài khoản để thực hiện việc mở tài khoản thanh toán cho đối tượng đủ điều kiện theo quy định…

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng, thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Kế hoạch. Duy trì, xây dựng mới các chuyên trang, chuyên mục; tăng thời lượng, dung lượng tuyên truyền về phương thức chi trả trợ cấp đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh không sử dụng tiền mặt. Phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân về phương thức chi trả trợ cấp đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh không sử dụng tiền mặt.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo công an huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc cấp căn cước công dân cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, người giám hộ, người nhận ủy quyền. Hướng dẫn cho phép các tổ chức liên quan được kết nối, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật để phục vụ cho việc xác thực thông tin, nhận biết khách hàng bằng phương thức điện tử.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt; chỉ đạo Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai phương thức chi trả chính sách an sinh xã hội không sử dụng tiền mặt. Với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Trị, chỉ đạo các tổ chức tín dụng, Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai các giải pháp phát triển đa dạng kênh phân phối các sản phẩm, dịch vụ chi trả không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố: Triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này; chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ ký thỏa thuận chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; chỉ đạo các phòng, ban liên quan cấp huyện thực hiện việc hướng dẫn quy trình, kiểm tra và quản lý và chi trả các khoản chi ngân sách Nhà nước về chính sách an sinh xã hội hưởng trợ cấp trên địa bàn, chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện xác nhận ủy quyền nhằm đảm bảo thủ tục mở tài khoản; phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ tổ chức tuyên truyền, thu thập thông tin hồ sơ mở tài khoản cho đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền; thường xuyên rà soát tình hình biến động các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn để kịp thời điều chỉnh, đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời cho đối tượng.

Nguồn Sở TTTT

Bài viết liên quan