Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu Phòng Lao động-Thương binh &Xã hội; các Ngân hàng trên địa bàn, Công an huyện, Bưu điện huyện; UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo UBND tỉnh tại Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 25/7/2023, Công văn số 123/UBND-KGVX ngày 08/01/2024 về thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân và các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội hiểu và đồng thuận với chủ trương chuyển đổi hình thức chi trả chính sách an sinh xã hội từ bằng tiền mặt sang không dùng tiền mặt. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc thu thập, cập nhật, xác thực thông tin đối tượng, thông tin tài khoản để phục vụ cho việc mở tài khoản, chi trả không dùng tiền mặt.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn tích cực phối hợp lực lượng Công an xã rà soát, xác thực, làm sạch dữ liệu thông tin người được hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; tăng cường thực hiện việc chi trả an sinh xã hội qua tài khoản đối với số người đã có tài khoản và mong muốn chi trả qua tài khoản.

Các ngân hàng trên địa bàn huyện tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình thực hiện thủ tục cấp tài khoản chi trả các khoản an sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.

Công an huyện chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động-Thương binh và Xã hội làm sạch, xác thực thông tin và vận động người được hưởng chính sách an sinh xã hội mở tài khoản, nâng cao tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt trên địa bàn. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp nhằm nâng cao tỷ lệ chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

BBT

Bài viết liên quan