Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết 2 năm kết quả triển khai Đề án 06

Ngày 28/5/2024, Văn phòng HĐND&UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết 2 năm kết quả triển khai Đề án 06 trên địa bàn.

 

Bài viết liên quan