Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nghiên cứu giải pháp, tổng hợp kinh nghiệm trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Ngày 14/5/2024, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; UBND các xã, thị trấn nghiên cứu giải pháp, tổng hợp kinh nghiệm trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

* Xem chi tiết nội dung tại đây!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan