Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đôn đốc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện

Ngày 02/5/2024, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản yêu cầu các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện Đề án 06 trên địa bàn.

 

Bài viết liên quan