Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Kế hoạch phát động 20 tháng cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh

Ngày 6/1/2023, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch phát động 20 tháng cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (25/8/1954 - 25/8/2024). Thời gian thực hiện từ tháng 1/2023 đến tháng 8/2024.

Trong đó, giai đoạn1: Phát động, triển khai đợt thi đua và sơ kết, đánh giá đợt thi đua từ tháng 1/2023 - 12/2023; Giai đoạn 2: Hoàn thành các chỉ tiêu, công trình, mô hình, dự án của các cấp đăng ký thực hiện và tổng kết đợt thi đua từ tháng 1/2024 - 8/2024.

Nội dung thi đua tập trung vào các nội dung: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện hiệu quả Kết  luận  số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua; xây dựng các chương trình, công trình, phần việc chào mừng 70 năm ngày truyền thống quê hương.

Đối tượng là các tập thể, cá nhân sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện Vĩnh Linh.

Về tiêu chí thi đua, đối với tập thể phải thực hiện đăng ký và hoàn thành đúng, trước tiến độ các công trình, mô hình, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với huyện, xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị được các cơ quan có thẩm quyền thuộc huyện thẩm định, trình Thường  trực Huyện ủy, UBND huyện chấp thuận.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động đăng ký và thực hiện ít nhất 1 sáng kiến trở lên góp phần xây dựng và phát triển huyện Vĩnh Linh ngày càng giàu đẹp được Hội đồng xét sáng kiến huyện công nhận trong năm 2023, 2024. Đối với Nhân dân sinh sống trên địa bàn huyện có nhiều đóng góp về sức người, sức của, cung cấp giải pháp, có nhiều cách làm hay, hiệu quả có tính nêu gương trong tập thể được địa phương công nhận và đề xuất.

UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu việc triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm phải  trở thành nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân trong huyện nhằm góp phần thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong đợt thi đua.

BBT

Bài viết liên quan