Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội CTĐ trong tình hình mới

Huyện ủy Vĩnh Linh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai việc thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội CTĐ Việt Nam trong tình hình mới.

Hội CTĐ huyện Vĩnh Linh trao địa chỉ nhân đạo.

Huyện ủy Vĩnh Linh yêu cầu xác định công tác nhân đạo là bộ phận quan trong trong công tác dân vận của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị.

Đối với Hội CTĐ huyện, Huyện ủy chỉ đạo không ngừng xây dựng, củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức Hội vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và công tác nhân đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ an sinh xã hội; hướng về cơ sở, lấy con người làm trung tâm; kết hợp giữa giúp đỡ trực tiếp, trước mắt với hỗ trợ lâu dài về sinh kế.

Các cấp Hội CTĐ quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tham mưu chính sách, vận động nguồn lực, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác, tính chuyên nghiệp và tinh thần tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, hội viên và tình nguyện viên…

BBT

Bài viết liên quan