Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt 99,96%

Trong thời gian qua, tại huyện Vĩnh Linh, tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục triển khai có hiệu quả. Công tác tiếp nhận và trả kết quả của tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện một cách khoa học, đúng quy định pháp luật.

Nhìn chung, trên toàn huyện đã duy trì tốt chế độ trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc. Từ ngày 13/5/2024, Hệ thống Một cửa mới đi vào hoạt động, tuy bước đầu gặp nhiều khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính, nhưng dần được khắc phục.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 93%; tỷ lệ số hóa kết quả hồ sơ đạt 99,18%; tổng tiếp nhận trên 27.150 hồ sơ, trong đó đã giải quyết gần 25.700 hồ sơ; giải quyết đúng hạn 25.685 hồ sơ; quá hạn 9 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,96%.

BBT

Bài viết liên quan