Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thực hiện Chỉ thị về sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện Chỉ thị về sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Vĩnh Linh vừa có văn bản yêu cầu Phòng NN&PTNT, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn người dân sử dụng phân bón cân đối và hiệu quả tăng cường sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ, thay thế phân bón vô cơ bằng các loại phân bón hữu cơ theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện sản xuất và cây trồng ở địa phương.

Các địa phương áp dụng rộng rải các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giải pháp, mô hình sử dụng phân bón có hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật như: 3 giảm 3 tăng; 1 phải 5 giảm; mô hình quản lý dịch hại, cây trồng tổng hợp IPM, ICM; quy trình canh tác hữu cơ, canh tác tự nhiên, quy trình canh tác giảm đầu vào trong nông nghiệp.

Đồng thời bố trí nguồn lực để thực hiện triển khai các chương trình sử dụng phân bón hữu cơ, mô hình sản xuất phân bón tái sử dụng phụ phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và rác thải sinh hoạt.

PV

Bài viết liên quan