Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thực hiện nhiệm vụ này, năm 2022, huyện Vĩnh Linh tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, phát triển thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong năm, huyện thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn, với diện tích 2.600 ha triển khai tại 30 đơn vị HTX trên toàn huyện, trong đó có 194 ha thực hiện sản xuất lúa liên kết và 136 ha sản xuất theo hướng hữu cơ với Công ty CP tổng Công ty Sông Gianh.

Huyện đã xác định bộ giống lúa chủ lực, ngắn ngày, có năng suất, chất lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu để đưa vào sản xuất diện rộng, gia tăng giá trị trên đơn vị diện tích, nâng cao tỷ lệ sử dụng giống chất lượng cao đạt 85%; cơ cấu giống xác nhận và trên cấp xác nhận đạt trên 95%; tiến hành chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, xây dựng vùng sản xuất tập trung, chuyên canh để tạo điều kiện cho việc sản xuất chế biến nông sản, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất hàng hóa; tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tạo đột phá trong thực hiện tái cơ cấu.

Về chăn nuôi, toàn huyện hiện có đàn gia cầm 885.520 con, đàn lợn 45.000 con, đàn trâu, bò 15.685 con. Nhiều địa phương ứng dụng các kỹ thuật tiến bộ, công nghệ mới vào chăn nuôi như chọn giống, sử dụng thức ăn, phối trộn thức ăn, hệ thống điều chỉnh nhiệt độ môi trường chăn nuôi..., khuyến khích người chăn nuôi đầu tư hệ thống trang trại có hệ thống xử lý môi trường theo quy trình kỹ thuật công nghệ tiên tiến, chăn nuôi quy mô lớn gắn với với bao tiêu sản phẩm.

Về thủy sản, năm 2022, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện gần 870 ha. Trong đó nuôi tôm 311,7 ha; sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt trên 2.290 tấn; sản lượng khai thác thủy sản ước đạt gần 3.730 tấn. Huyện Vĩnh Linh duy trì và phát triển diện tích mô hình nuôi cá tập trung; nhân rộng nuôi tôm sú, tôm thẻ theo hướng các mô hình nuôi tôm công nghệ cao; nuôi tôm 2, 3 giai đoạn sử dụng chế phẩm sinh học hạn chế dịch bệnh, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế. Nâng cao chất lượng, sản phẩm khai thác, đánh bắt thủy sản; tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU).

BBT

Bài viết liên quan