Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

99,7% cơ sở ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn

Đến nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có 2.255 cơ sở sản xuất kinh doanh nông- lâm- thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, đạt tỷ lệ 99,7%.

Trong năm 2022, huyện Vĩnh Linh đã tổ chức kiểm tra 18 cơ sở sản xuất kinh doanh nông- lâm- thủy sản tại 4 xã: Vĩnh Sơn, Trung Nam, Kim Thạch và Vĩnh Giang. Qua kiểm tra, 100% cơ sở tuân thủ cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Tuy nhiên, việc thực hiện quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quy định phương thức quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại huyện Vĩnh Linh còn một số tồn tại, vướng mắc cần được khắc phục trong thời gian tới.

Đó là, cán bộ quản lý chất lượng an toàn thực phẩm cấp huyện, xã chưa được trang bị kiến thức, trang thiết bị, dụng cụ cho công tác kiểm tra an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Việc triển khai thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông- lâm- thủy sản trên địa bàn huyện chưa thật sự quyết liệt; công tác rà soát, thống kê cơ sở thuộc diện ký bản cam kết ở một số địa phương chưa triệt để, vẫn còn bỏ sót đối tượng; tỷ lệ cơ sở được kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết chưa cao.

PV

Bài viết liên quan