Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Trồng mới 2.637 ha rừng tập trung

Năm 2022, huyện Vĩnh Linh trồng mới được 2.637 ha rừng tập trung, vượt gần 700 ha so với kế hoạch, duy trì và tăng độ che phủ rừng trên địa bàn đạt trên 52%.

Công tác phát triển nguồn tài nguyên rừng ở huyện Vĩnh Linh gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, quản lý, bảo vệ tốt vốn rừng. Tuy nhiên, ở huyện Vĩnh Linh, dù độ che phủ rừng tăng, nhưng sản phẩm rừng trồng chủ yếu là rừng gỗ nhỏ, giá trị, chất lượng sản phẩm còn thấp, khả năng cạnh tranh chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu cơ bản về nguyên liệu gỗ lớn cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu, nhất là trước yêu cầu truy xuất nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu như hiện nay.

Do đó, Vĩnh Linh xác định thời gian tới tiếp tục chỉ đạo triển khai những giải pháp nâng cao chất lượng rừng kinh tế, trồng rừng gỗ lớn được cấp chứng chỉ FSC phục vụ chế biến, xuất khẩu. Xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực tham gia bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường giao đất, giao rừng cho các đơn vị, người dân quản lý để đất rừng có chủ; gắn lợi ích của nhân dân với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng một cách bền vững.

 

Nguyễn Trang

Bài viết liên quan