Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hoàn thành 7/9 tiêu chí huyện NTM

Với sự nổ lực, quyết tâm của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân, trong năm 2022 huyện Vĩnh Linh đã hoàn thành thêm 2 tiêu chí về xây dựng huyện NTM, nâng tổng số tiêu chí đã đạt lên 7/9 tiêu chí.

Theo đó các tiêu chí đã đạt gồm: quy hoạch, giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, kinh tế, chất lượng môi trường sống, hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công.

Để hành thành mục tiêu đạt chuẩn huyện NTM trước năm 2025, huyện đã xây dựng kế hoạch, lộ trình và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại. Trong đó, nổ lực đến cuối năm 2023 hoàn thành tiêu chí về môi trường và 2 chỉ tiêu trường học, văn hóa trong tiêu chí y tế văn hóa - giáo dục; năm 2023 đưa xã Vĩnh Khê về đích NTM và năm 2024 đưa xã Vĩnh Ô về đích NTM.

Mặt khác, UBND huyện Vĩnh Linh cũng chỉ đạo các địa phương trên địa bàn cần tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng các nhóm tiêu chí về phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập. 

Phương Nga

Bài viết liên quan