Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đồng bộ hệ thống thủy lợi, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới

Ngoài việc góp phần hoàn chỉnh hạ tầng giao thông nông thôn, điều tiết lượng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội, các công trình thủy lợi còn có nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống ngập úng, thiên tai. Chính vì vậy, huyện Vĩnh Linh xác định phát triển đồng bộ hệ thống thủy lợi sẽ từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, khai thác bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Kênh mương thuộc hệ thống hồ chứa nước La Ngà.

Huyện Vĩnh Linh có 4 hệ thống công trình thủy lợi lớn, gồm: hồ chứa La Ngà với sức chứa 34,6 triệu m3, Bảo Đài 25,5 triệu m3, đập dâng Sa Lung và công trình thủy lợi Rú Lịnh. Hệ thống kênh chính dài 33,533km đã kiên cố hoá 25,263km.

Các hệ thống này đều do Công ty Khai thác công trình thủy lợi quản lý và đã có phương án bảo vệ công trình thủy lợi được UBND tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn 78 công trình thủy lợi nhỏ khác, các công trình này có dung tích dưới 0,5 triệu m3, chiều cao đập dưới 10m, diện tưới dưới 100ha/ công trình, đa số nằm xa khu dân cư, cơ sở hạ tầng quan trọng và được phân cấp cho ủy ban Nhân dân các xã, hợp tác xã trên địa bàn huyện Vĩnh Linh quản lý, sử dụng.

Theo đánh giá hệ thống công trình thủy lợi hiện nay trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo tưới tiêu chủ động cho sản xuất nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu về dân sinh và phòng, chống thiên tai. Đạt chỉ tiêu 3.1 trong xây dựng nông thôn mới về “Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch”.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan