Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Dự kiến nguồn vốn xây dựng NTM từ 2023- 2025 khoảng 290 tỷ đồng

Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2023- 2025, huyện vĩnh Linh dự kiến cần khoảng 290 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn ngân sách từ Trung ương trên 42,1 tỷ đồng; ngân sách địa phương trên 170 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khoảng 72 tỷ đồng; 3 tỷ đồng từ nguồn vốn của doanh nghiệp, hợp tác xã và huy động sự đóng góp từ nhân dân.

Để quản lý và sử dụng tốt nguồn vốn trong xây dựng NTM, huyện Vĩnh Linh chủ trương công khai các khoản đóng góp của các cá nhân, tổ chức, đảm bảo sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân trong tất cả các khâu của chương trình theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”.

Đồng thời, bố trí hợp lý nguồn ngân sách từ Trung ương đến địa phương, các nguồn xã hội hóa, các nguồn tài trợ cho đầu tư xây dựng NTM theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, trong đó, ưu tiên nguồn lực cho các xã Vĩnh Khê, Vĩnh Ô đạt chuẩn NTM vào năm 2023, năm 2024 và cho các xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Vĩnh Linh trở thành huyện NTM.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan