Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hội Khuyến học Vĩnh Linh: Tập huấn công tác đánh giá, chấm điểm các mô hình học tập

Ngày 18/10/2023, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức lớp tập huấn phục vụ cho công tác đánh giá, chấm điểm các mô hình học tập vào cuối năm 2023.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được tiếp thu các nội dung: Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021- 2030”; Kế hoạch 135/KH-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định 387 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 242/QĐ-KHVN ngày 28/7/2022 của Hội Khuyến học Việt Nam về Ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Đơn vị học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2021- 2030.

Cũng trong chương trình, Hội Khuyến học tỉnh và Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh còn hướng dẫn cụ thể phương pháp đánh giá, chấm điểm, xếp loại các mô hình học tập và sử dụng phần mềm đánh giá, công nhận “Công dân học tập” tại địa chỉ website https://congdanhoctap.vn.

Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh đề nghị các Hội Khuyến học cơ sở nắm vững các nội dung tập huấn để chuẩn bị tốt cho việc đánh giá các mô hình học tập và mô hình công dân học tập vào cuối năm 2023.

BBT

Bài viết liên quan