Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

Thực hiện Công văn số 5043/UBND-NC ngày 2/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, vừa qua, UBND huyện Vĩnh Linh đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cần khắc phục tình trạng, nhận thức chưa sâu về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, chậm nắm bắt thực tiễn để phát động phong trào thi đua, chưa quan tâm đúng mức đến bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Về công tác thi đua, hàng năm, các đơn vị tổ chức phát động các phong trào thi đua theo các chuyên đề, nhất là phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Các phong trào thi đua chú trọng vào việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những việc khó, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung thiết thực theo tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm, hành động, thi đua về đích toàn diện”. Tập trung mọi nổ lực và quyết tâm cao để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020- 2025, hướng đến Kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh và hướng mục tiêu cùng toàn tỉnh “Phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao và đến năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước”.

Về công tác khen thưởng, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, kịp thời, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương; quan tâm khen thưởng cho các tập thể nhỏ, cá nhân lao động trực tiếp, nông dân, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Chú trọng khen thưởng, vinh danh các nhà khoa học, các cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động, học tập, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Quan tâm khen thưởng, tôn vinh các doanh nghiệp có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, xã hội, đóng góp nhiều cho ngân sách, cộng đồng, khen thưởng để khuyến khích phong trào khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển.

BBT

Bài viết liên quan