Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2023- 2024

Ngày 20/10/2023, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản nghiêm cấm các cơ sở giáo dục thu các khoản đóng góp của phụ huynh và học sinh không đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường hướng dẫn cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu đầu năm học 2023- 2024; chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên nếu để xảy ra tình trạng Ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp đặt ra các khoản thu trái quy định.

Các địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục trên địa bàn; xử lý nghiêm, kịp thời đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu.

BBT

Bài viết liên quan