Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thể lệ Cuộc thi tuyên truyền về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023

Ngày 9/11/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi tuyên truyền về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội huyện Vĩnh Linh đã ban hành Thể lệ Cuộc thi tuyên truyền về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023.

* Xem chi tiết Thể lệ Cuộc thi tuyên truyền về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 tại đây!

* Xem Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tuyên truyềnvề công tácgiảm nghèo và an sinh xã hội Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023” tại đây!

* Xem Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tuyên truyền về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 tại đây!

Bài viết liên quan