Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tiếp tục rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

Vừa qua, UBND huyện Vĩnh Linh đã có báo cáo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 trên địa bàn huyện.

Theo kết quả sơ bộ, toàn huyện hiện có 1.376 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,08%, giảm 473 hộ nghèo và cận nghèo, tương ứng giảm 1,71% so với năm 2022. Cụ thể, hộ nghèo còn 588 hộ chiếm tỷ lệ 2,17%, giảm 199 hộ; hộ cận nghèo 788 hộ chiếm tỷ lệ 2,91%, giảm 274 hộ.

3 xã miền núi, hộ nghèo đều giảm so với năm 2022. Xã Vĩnh Ô, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 27,82%, giảm 35,12%. Xã Vĩnh Khê, tỷ lệ nghèo đa chiều còn 8,28%, giảm 12,09%. Xã Vĩnh Hà, tỷ lệ nghèo đa chiều còn 19,53%, giảm 1,76%.

Một số địa phương có tỷ lệ giảm hộ nghèo đạt cao như: Vĩnh Thủy, Vĩnh Long, Vĩnh Giang, Hiền Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê.... Tuy nhiên, một số địa phương hộ cận nghèo tăng như: thị trấn Bến Quan, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Chấp, Vĩnh Khê.

Đây là kết quả sơ bộ, để kết quả soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 phản ảnh đúng thực trạng đời sống của người dân tại các địa phương, huyện Vĩnh Linh chỉ đạo các xã, thị trấn từ nay đến trước ngày 4/12/2023 tiếp tục rà soát hộ nghèo, cận nghèo. Công tác rà soát yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, phương pháp; tránh chạy theo thành tích về đích nông thôn mới, cũng như nới lỏng về công tác rà soát làm ảnh hưởng đến thực trạng nghèo của địa phương nói riêng và toàn huyện nói chung.

BBT

Bài viết liên quan