Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Trên 5.600 người tham gia BHXH tự nguyện

Hiện nay, toàn huyện Vĩnh Linh có trên 5.600 người/ 51.595 người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó có, 53 người thuộc hộ nghèo; 94 người thuộc hộ cận nghèo; 77 người hoạt động không chuyên trách cấp thôn; và các đối tượng khác là 5.379 người.

Với kết quả này, tỷ lệ bao phủ BHXH trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã đạt xấp xỉ 13%. Cao hơn so với mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra khoảng 3%.

Để đạt kết quả này, huyện Vĩnh Linh đã nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH. Trong đó, tập trung điều tra, khảo sát, xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình; nghiên cứu các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Đặc biệt nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp cả về nội dung và phương thức tiếp cận giúp người dân hiểu được quyền và nghĩa vụ về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để tự giác tham gia. Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng hệ thống thu BHXH tự nguyện, BHYT; giao chỉ tiêu phát triển người tham gia các loại hình bảo hiểm cho từng đại lí. Mặt khác giải quyết đầy đủ, kịp thời, đảm bảo các quyền lợi BHXH, BHYT cho người dân.

Phát huy kết quả đạt được, huyện Vĩnh Linh đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 35%.

                                                                                                            Mỹ Hằng

Bài viết liên quan