Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

94% cán bộ công chức cấp xã có trình độ đại học và sau đại học

Thời gian qua, huyện Vĩnh Linh rất quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) về trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; đặc biệt là đối với đội ngũ CBCC cấp xã, thị trấn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính cấp cơ sở.

Tính đến tháng 11/2023, huyện Vĩnh Linh có 363 cán bộ, công chức cấp xã. Trong đó, đại học 326 người, chiếm 89,8%; sau đại học 15 người, chiếm 4,2%. So với cùng kỳ năm 2021, tỷ lệ CBCC có trình độ đại học tăng 8,2%; tỷ lệ CBCC có trình độ sau đại học 0,6%. Về trình độ lý luận chính trị, có 324 người có trình độ Trung cấp chính trị và 10 người có trình độ Cao cấp trính trị. Đại đa số cán bộ có phẩm chất chính trị tốt, luôn kiên định, giữ vững quan điểm, lập trường tư tưởng của Đảng, phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực hiện nghiêm quy định về hành chính công vụ.

Mục tiêu của huyện Vĩnh Linh đến năm 2025, 97% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; 100 % công chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhiệm; ít nhất 60% cán bộ, công chức cấp xã được cập nhật kiến thức khoa học, công nghệ. Để đạt mục tiêu này, huyện tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ CBCC cấp xã phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, bản lĩnh chính trị đáp ứng được mọi yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan