Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hệ thống cây xanh được trồng trên các tuyến đường huyện đạt 60% chiều dài

Hiện nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có 22 tuyến đường huyện, với tổng chiều dài 217,3km. Tất cả các tuyến đường huyện đều đã được đầu tư, nâng cấp phù hợp với quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Trồng cây xanh dọc đường Huyền Trân Công Chúa, thị trấn Hồ Xá.

Thực hiện chỉ tiêu về “Tỷ lệ km đường huyện được trồng cây xanh dọc tuyến” thuộc Tiêu chí số 2 trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, trong thời gian qua, huyện Vĩnh Linh ban hành nhiều chủ trương, chính sách để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu này.

Đến nay, hệ thống cây xanh được trồng trên các tuyến đường huyện được 131 km, đạt 60%, đảm bảo đạt theo tiêu chí huyện nông thôn mới. Bên cạnh đó, UBND huyện Vĩnh Linh cũng đã ban hành Đề án số 997/ĐA-UBND ngày 15/6/2023 về phát triển hệ thống cây xanh đường đô thị và các tuyến đường huyện giai đoạn 2023- 2025 định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của huyện là đến năm 2025, trên 70% chiều dài đường huyện được trồng cây xanh; đến năm 2030, 85% chiều dài đường huyện được trồng cây xanh.

BBT

Bài viết liên quan