Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ tại các doanh nghiệp

Thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã thực hiện tốt thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tại cơ sở. Qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và giảm thiểu tình trạng tranh chấp lao động. Bên cạnh đó, doanh nghiệp và người lao động tìm được tiếng nói chung để cùng thấu hiểu và chia sẻ.

Tính đến tháng 11/2023, toàn huyện Vĩnh Linh hiện có 384 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó có 26 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn với tổng số 887 đoàn viên. Các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đã tập trung triển khai, thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-CP về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc. Các Công ty Cổ phần và Công ty TNHH đã chủ động 4 thực hiện dân chủ gắn với ký kết thoả ước lao động tập thể, hợp đồng lao động và thực hiện các chính sách xây dựng các quy chế, quy định nhằm tạo sự đồng thuận cũng như gắn kết hài hoà lợi ích giữa doanh nghiệp có liên quan đến người lao động. Hàng năm, tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức công đoàn phối hợp với ban giám đốc tổ chức hội nghị người lao động đạt 100%.

Nội dung chủ yếu của hội nghị người lao động, bàn biện pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đánh giá việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, chế độ bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, trực tiếp bầu Ban Thanh tra Nhân dân, xây dựng quy chế về tiền lương, tiền thưởng, quy chế an toàn vệ sinh lao động, nội quy lao động, quy chế khen thưởng và các chỉ tiêu liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động. Qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và giảm thiểu tình trạng tranh chấp lao động; giúp doanh nghiệp và người lao động tìm được tiếng nói chung để cùng thấu hiểu, chia sẻ và phát triển.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan