Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Phê duyệt 58 hộ ở xã Vĩnh Ô hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở

UBND huyện Vĩnh Linh vừa phê duyệt danh sách 58 hộ thuộc xã Vĩnh Ô thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở tại Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ năm 2023 đến năm 2025.

Trong đó, giai đoạn năm 2023 là 13 hộ; giai đoạn năm 2024- 2025 là 45 hộ. Mỗi hộ thuộc diện được hỗ trợ số tiền 110 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Trong đó, vốn ngân sách hỗ trợ 40 triệu đồng, vốn vay Ngân hàng CSXH 40 triệu đồng và đối ứng của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể 30 triệu đồng.

UBND huyện Vĩnh Linh giao UBND xã Vĩnh Ô chủ trì, phối hợp với các cơ quan ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các Hội, đoàn thể và các hộ gia đình được thụ hưởng để triển khai thực hiện theo các quy định của Nhà nước.

BBT

Bài viết liên quan