Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thông tin, tuyên truyền chức năng chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa trên Cổng dịch vụ công tỉnh

Ngày 12/6/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Công an huyện; các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; UBND các xã, thị trấn thông tin, tuyên truyền chức năng chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

Hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ tích hợp chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa (chữ ký số trên thiết bị di động thông minh) vào các tác vụ của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.quangtri.gov.vn) với Cổng iSign của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các địa phương, đơn vị thông tin phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, địa phương được biết và ứng dụng để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đồng thời chỉ đạo Bộ phận một cửa các cấp thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn rộng rãi đến tổ chức cá nhân trong việc nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và sử dụng chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa nhằm tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên địa bàn.

Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn triển khai giới thiệu, cung cấp và hướng dẫn công dân về các dịch vụ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

BBT

Bài viết liên quan