Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Sẽ hợp nhất, sáp nhập các HTX quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém kéo dài

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”, từ tình hình hoạt động của các HTX nông nghiệp, tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành hợp nhất, sáp nhập các HTX có quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém kéo dài trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Theo đó, HTX thuộc diện hợp nhất, sáp nhập là các HTX hoạt động không đúng quy định của Luật HTX và 2 năm liên tục không tổ chức hội nghị quyết toán tài chính, không nộp báo cáo theo quy định cho cơ quan quản lý nhà nước; các HTX hoạt động xếp loại yếu có số điểm tự chấm dưới 50 điểm theo quy định của Trung ương; các HTX có quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém kéo dài, hoạt động cầm chừng hoặc chủ yếu thực hiện các dịch vụ cơ bản phục vụ thành viên sản xuất lúa; các HTX có tổng quỹ lương và các chi phí hoạt động hàng năm dưới 100 triệu đồng, doanh thu hàng năm dưới 500 triệu đồng.

Ngoài ra, HTX tự nguyện sáp nhập vào một HTX khác; một hoặc một số Liên hiệp HTX có thể tự nguyện sáp nhập vào một Liên hiệp HTX khác.

Trong thời gian từ tháng 6- 12/2023, UBND cấp huyện chủ trì, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan xác định số lượng HTX hoạt động yếu kém, quy mô nhỏ cần thiết phải hợp nhất, sáp nhập; tiến hành xây dựng phương án hợp nhất, sáp nhập cho từng đơn vị.

Trong trường hợp, các HTX quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém kéo dài không thống nhất được phương án hợp nhất, sáp nhập, UBND cấp xã tiến hành vận động giải thể hoặc tư vấn chuyển đổi sang hình thức Tổ hợp tác căn cứ trên nguyện vọng của các thành viên.

* Xem chi tiết Kế hoạch của UBND tỉnh tại đây!

BBT

Bài viết liên quan