Thông báo - Huyện Vĩnh Linh

THÔNG BÁO: Thu hồi đất để thực hiện Công trình: Mở rộng đường nội thị An Hòa - An Đức, thị trấn Cửa Tùng Địa điểm thực hiện: thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

PHƯƠNG ÁN: Phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024

CÔNG VĂN: V/v tổ chức sản xuất khai thác hải sản vụ cá Nam năm 2024

KẾ HOẠCH: Tổ chức hoạt động truyền thông & gặp mặt biểu dương “Người khuyết tật vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên sống độc lập hoà nhập cộng đồng”

QUYẾT ĐỊNH: Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc thi “Sáng tạo trẻ Vĩnh Linh”

THÔNG BÁO: Về việc công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN HUYỆN ỦY VĨNH LINH: Về hưởng ứng, tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV, năm 2024

CÔNG VĂN: Về việc triển khai một số giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn trong phát triển chăn nuôi

QUY CHẾ: Giải thưởng Bông Sen Hồng huyện Vĩnh Linh

BÁO CÁO: Tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Quý I...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »