Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh triển khai Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025

UBND huyện Vĩnh Linh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025.

Theo đó, UBND huyện xác định lộ trình thực hiện như sau: Năm 2023, tiếp tục giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019-2021, tập trung giải quyết dôi dư cán bộ, công chức cấp xã tại các xã, thịtrấn thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021. Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp huyện, cấp xã về sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023- 2030 theo văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh.

Rà soát, thống kê thực trạng ĐVHC cấp xã về diện tích tự nhiên, quy mô dân số các ĐVHC cấp xã; xây dựng phương án tổng thể và đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023- 2025 đối với các ĐVHC cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định.

Năm 2024: triển khai thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC cấp xã của huyệngiai đoạn 2023-2025. Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các ĐVHCcấp xã thực hiệnsắp xếpgiai đoạn 2023- 2025. Hoàn thành việc giải quyết dôi dư cán bộ, công chức cấp xã tại các xã, thị trấn thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021; giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023- 2025…

Năm 2025, huyện Vĩnh Linh tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư tại các ĐVHC cấp xã hình thành sau khi sắp xếp giai đoạn 2023- 2025; tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023- 2025. Đồng thời triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023- 2025…

BBT

Bài viết liên quan