Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp hoàn thành trước 30/6/2024

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Linh, trong Quý 1 và Quý 2 năm 2024, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Trong đó, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã hoàn thành trước ngày 30/4/2024, riêng đơn vị đại hội điểm hoàn thành trước ngày 20/2/2024. Đối với Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

Nội dung Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tập trung thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019- 2024, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam cấp mình nhiệm kỳ 2024-2029; góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, Chương trình hành động của MTTQ cấp trên trực tiếp và bổ sung, sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam (nếu có).

Đại hội sẽ hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp mình nhiệm kỳ 2024- 2029 và cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp.

BBT

Bài viết liên quan