Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường, củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường, củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Chủ động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của việc củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị về bảo vệ an ninh trật tự.

Các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với việc thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của những người uy tín trong cộng đồng dân cư; lựa chọn người có năng lực, phẩm chất tốt để bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở; chú trọng bồi dưỡng chính trị, chuyên môn để cán bộ cơ sở có đủ năng lực làm nòng cốt tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự…

BBT

Bài viết liên quan