Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh triển khai kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, ngày 15/3/2023, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2023.

Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 2 năm (24  tháng) đến 5 năm công tác (60 tháng) theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực, với phương thức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác, giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý của đơn vị.

Các trường hợp đặc biệt, đối với đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của đơn vị thì các đơn vị báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

Năm 2023, UBND huyện thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với các trường hợp đặc biệt đã giữ vị trí công tác tại đơn vị liên tục từ 5 năm trở lên (từ năm 2019 trở về trước) hoặc từ đủ 2 năm (24 tháng) trở lên đối với trường hợp cá nhân và đơn vị có nhu cầu hoặc do yêu cầu sắp xếp, bố trí công tác của cơ quan quản lý công chức, viên chức. Thời gian thực hiện chuyển đổi hoàn thành trong Quý IV/2023.

* Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!

BBT

Bài viết liên quan