Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn

Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra luôn được huyện Vĩnh Linh quan tâm thực hiện. Các cuộc thanh tra được tiến hành có trọng tâm trọng điểm, đảm bảo theo đúng tiến độ, mang lại hiệu quả tích cực.

Thanh tra huyện Vĩnh Linh triển khai công tác.

Hàng năm, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và hướng dẫn định hướng xây dựng kế hoạch của Thanh tra tỉnh, sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và tình hình thực tế tại địa phương, Thanh tra huyện xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra và trình UBND huyện phê duyệt. Chủ tịch UBND huyện căn cứ theo kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt đầu năm ban hành quyết định thanh tra.

Qua thanh tra đã phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lỷ nhiều sai phạm, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước và tập thể, cá nhân; đồng thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm khắc phục những khuyết điểm trong công tác quản lý, góp phần phát triển kinh tế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương xã hội.

Trong nửa nhiệm kỳ 2020- 2025, UBND huyện đã thực hiện 17 cuộc thanh tra, tại 23 đơn vị xã, thị trấn, trường học trên địa bàn huyện, đạt 100% kế hoạch đã được phê duyệt. Trong đó, thanh tra tài chính ngân sách 11 cuộc tại 11 đơn vị và 06 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 12 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Thời gian tới, huyện Vĩnh Linh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thanh tra; Có biện pháp, chế tài xử lý triệt để việc đối tượng thanh tra cố tình né tránh, không thực hiện kết luận thanh tra; kịp thời giải quyết các kiến nghị, tham mưu đề xuất của cơ quan thanh tra. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách về thanh tra tránh sự chống chéo, trùng lặp giữa các cấp, giữa cơ quan Đảng với Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan