Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đôn đốc, đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác giải quyết thủ tục hành chính tại huyện Vĩnh Linh có một số nội dung thực hiện tốt như: kết quả giải quyết TTHC đạt 98,8%; số hoá kết quả giải quyết TTHC đạt trên 98%.

Bộ phận 1 cửa UBND xã Vĩnh Ô.

Tuy nhiên, nhiều nội dung còn thấp so với nhiều huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Cụ thể, về hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ 76,9% đứng thứ 5/10 huyện, thị; tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 59,29% đứng thứ 8/10 huyện, thị; có 28 hồ sơ quá hạn, chiếm tỷ lệ 0,18% đứng thứ 6/10 huyện, thị; tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 7,5% đứng thứ 4/10 huyện, thị; tỷ lệ hồ sơ có phát hành biên lai điện tử đạt 54,9% đứng thứ 9/10 huyện, thị (huyện Cồn Cỏ không đánh giá).

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao các chỉ số trong công tác cải cách thủ tục hành chính 6 tháng cuối năm 2023, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc huyện tăng cường công tác chỉ đạo công chức, viên chức đơn vị mình triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. Đôn đốc triển khai thanh toán trực tuyến, hồ sơ trực tuyến, số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận phải đạt tỷ lệ từ 60% trở lên, hạn chế thấp nhất hồ sơ quá hạn.

Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vĩnh Linh tập trung chỉ đạo viên chức, nhân viên đơn vị mình về đẩy mạnh CCHC trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử đặc biệt là hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC phải đạt từ 50%.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt các bộ phận đặc biệt là Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của đơn vị mình trong việc thanh toán trực tuyến đạt tối thiểu 30%, số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC phải đạt tỷ lệ 60% trở lên, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt từ 70%- 90%; một số đơn vị chưa thực hiện thanh toán trực tuyến và phát hành biên lai điện tử phải tổ chức thực hiện ngay khi có phát sinh hồ sơ.

Đơn vị nào để xảy ra hồ sơ trễ hẹn thì phải thực hiện xin lỗi người dân, doanh nghiệp, đồng thời đính kèm thư xin lỗi vào hồ sơ bị trễ hẹn. Nếu đơn vị nào không thực hiện thì sẽ trừ vào điểm chấm CCHC của đơn vị đó.

BBT

Bài viết liên quan