Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Tỷ trọng ngành công nghiệp tăng trong cơ cấu kinh tế

Năm 2022 là năm đầu tiên UBND Vĩnh Linh triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 của HĐND huyện về phát triển ngành Công nghiệp huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. Để có cơ sở tổ chức thực hiện, ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành nhiều Kế hoạch, Quyết định về phát triển ngành Công nghiệp của huyện giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

Nhà máy Cao su Đức Hiền.

Trong năm, huyện đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; quan tâm đến cấp cơ sở, các hộ dân, các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp; phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cơ chế khuyến khích ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh, huyện trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề đến các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp và Nhân dân; tổ chức đối thoại giải quyết những vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư làm thủ tục thuê đất; phối hợp tổ chức giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng tiến độ, ưu tiên doanh nghiệp lựa chọn địa điểm đầu tư xây dựng nhà máy trong cụm, khu công nghiệp.

Để xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, Cụm công nghiệp, huyện Vĩnh Linh đã phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh hỗ trợ Công ty Cổ phần Quang Anh Quảng Trị hoàn thiện các thủ tục để đầu tư kết cầu hạ tầng KCN Tây Bắc Hồ Xá, dự kiến khởi công xây dựng vào đầu năm 2023; phối hợp với các sở liên quan để thống nhất việc đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp vùng Đông, hiện đang xin ý kiến của UBND tỉnh để giao đơn vị chủ trì thực hiện các thủ tục liên quan. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm với các Dự án Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi KIDOS, với tổng mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng; Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Cristobalite và sử dụng vật liệu Cristobalite, với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng...

Về công tác khuyến công, năm 2022 toàn huyện có 19 đề án được hỗ trợ. Trong đó, khuyến công tỉnh 6 đề án, với kinh phí 505 triệu đồng; khuyến công huyện 13 đề án, kinh phí 365 triệu đồng.

Với những nổ lực trong tổ chức thực hiện, nên kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết số 98 của HĐND huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Giá trị sản xuất CN- TTCN (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 1.115 tỷ đồng, tăng 8,68% so với năm 2021. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng so với năm 2021. Tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 14,45% (chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 1.234 tỷ đồng; Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 16%).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp, tăng dần tỷ trọng của ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 31,6%, trong đó ngành công nghiệp chiếm 15% (chỉ tiêu Nghị quyết đề ra CN-XD chiếm trên 30%, ngành công nghiệp đạt 14%).

Toàn huyện tạo việc làm mới cho trên 1.000 người trong ngành công nghiệp; tỷ lệ lao động công nghiệp qua đào tạo đạt trên 90% (chỉ tiêu Nghị quyết đề ra tạo việc làm mới cho trên 600 người, tỷ lệ qua đào tạo hàng năm là 80%). Tỷ lệ cơ sở ứng dụng máy móc hiện đại, tiên tiến vào sản xuất chế biến đạt 90% (tỉ lệ Nghị quyết đề ra là 90%).

Năm 2023, UBND huyện Vĩnh Linh tiếp tục bám sát Nghị quyết Nghị quyết số 98 của HĐND huyện về phát triển ngành Công nghiệp giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 để tập trung chỉ đạo, điều hành hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. Từ đó góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023- năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021- 2025 và hưởng ứng đợt phát động thi đua lập thành tích kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh (25/8/1954- 25/8/2024).

BBT

Bài viết liên quan