Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới

Trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024 là mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra. Để đạt được mục tiêu này, địa phương đang nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, trọng tâm là tăng cường cơ sở hạ tầng, nâng cao thu nhập, chất lượng, môi trường sống của người dân.

Ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức rà soát hiện trạng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của các xã và huyện nông thôn mới. Ban hành, triển khai đề án, kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây 6 dựng NTM giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vĩnh Linh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; Đề án và kế hoạch “Phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới 03 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giai đoạn 2021-2025”.

Trong năm, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cơ bản đạt được lộ trình đề ra, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng từng bước đáp ứng yêu cầu sinh hoạt và sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Vĩnh Linh đã có 13/15 xã đạt chuẩn NTM; huyện hoàn thành 7/9 tiêu chí NTM. Hiện còn 2 xã miền núi Vĩnh Khê và Vĩnh Ô chưa đạt chuẩn.  

Huyện Vĩnh Linh đang tập trung huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đến cuối năm 2023, huyện cơ bản đạt chuẩn đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM; tăng 01- 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; đưa xã Vĩnh Khê đạt chuẩn NTM; thêm 01 bản đạt chuẩn nông thôn mới, thêm 09-10 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xã Vĩnh Ô đạt 16-17 tiêu chí. Dự kiến tổng nhu cầu nguồn vốn thực hiện Chương trình năm 2023 trên 128 tỷ đồng.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan