Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Phân bổ trên 13,5 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại huyện Vĩnh Linh

Ngày 22/12/2022, UBND tỉnh Quảng có Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho 5 huyện và 1 đơn vị trong tỉnh.

Cầu treo tại xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh.

Theo đó, huyện Vĩnh Linh được phân bổ 13 tỷ 548 triệu đồng để thực hiện 6 dự án gồm: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư những nơi cần thiết; Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lĩnh vực dân tộc; Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Truyền thông, tuyên truyền vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình.

UBND tỉnh giao các huyện phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án đầu tư cho cơ quan, đơn vị, cấp trực thuộc làm chủ đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình.

PV

Bài viết liên quan