Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Ngành nông nghiệp tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022- 2023

Ngày 28/12/2022, Ngành nông nghiệp huyện Vĩnh Linh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023.

Năm 2022, ngành nông nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nhiệm vụ tái cơ cấu ngành được tập trung triển khai; sản xuất trên các lĩnh vực đều tăng cả về chất và lượng. Trong đó, tổng sản lượng  cây lương thực có hạt cả năm ước đạt 38.198 tấn, diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt trên 869 tấn, sản lượng nuôi trồng trên 2.292 tấn và sản lượng khai thác đạt 3.729 tấn; toàn huyện trồng mới được 2.637ha rừng.

Đặc biệt Chương trình MTQG xây dựng NTM được người dân hưởng ứng tích cực, đến nay đã có 13/15 xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM. Hoạt động KH&CN được chấn chỉnh và tập trung phục vụ tái cơ cấu ngành. Cùng với đó các lĩnh vực khác như xóa đối giảm nghèo, quản lý kinh tế  HTX, công tác thủy lợi… đều có sự chuyển biến tích cực góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Về nhiệm vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022- 2023, ngành đặt ra mục tiêu tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp có giá trị cao và phát triển bền vững trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng NTM. Về hoạt động ngành nông nghiệp trong năm 2023, sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất. Tăng cường công tác chỉ đạo và huy động  nguồn lực cho phát triển nông thôn, trọng tâm là thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Tăng cường chuyển giao và ứng dụng KHCN, thực hiện xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.

Nhân dịp này, UBND huyện Vĩnh Linh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM năm 2022.

Phương Nga

Bài viết liên quan