Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Trên 5,9 tỷ đồng hỗ trợ người khuyết tật ở huyện Vĩnh Linh

Ngày 9/1/2023, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định phê duyệt dự án “Tăng cường hòa nhập xã hội, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và sinh kế đối với người khuyết tật giai đoạn II” do Tổ chức Catholic Relief Services tài trợ.

Lễ ra mắt câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật huyện Vĩnh Linh.

Tổng vốn thực hiện dự án 252.006 USD, tương đương trên 5,9 tỷ đồng. Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại 240.262 USD, tương đương trên 5,6 tỷ đồng, vốn đối ứng do huyện Vĩnh Linh bố trí 11.744 USD, tương đương trên 281 triệu đồng.

Mục tiêu dự án nhằm góp phần giúp người khuyết tật trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có điều kiện sống độc lập, tự chủ và thụ hưởng các quyền của mình với vị thế bình đẳng trong xã hội. Thời gian thực hiện dự án kể từ thời điểm khoản viện trợ được phê duyệt đến hết ngày 30/5/2027.

UBND tỉnh giao UBND huyện Vĩnh Linh làm chủ dự án, chịu trách nhiệm cân đối, bố trí vốn đối ứng theo tiến độ thực hiện của dự án và cam kết với nhà tài trợ; chủ trì, phối hợp với nhà tài trợ, các cơ quan liên quan tại địa phương tổ chức thực hiện, quản lý tài chính khoản viện trợ đúng với mục tiêu dự án được phê duyệt và quy định của pháp luật hiện hành.

PV

Bài viết liên quan