Tin về CCHC - Huyện Vĩnh Linh

Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023

Ngày 29/12/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023.

Chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2023 của tỉnh

Ngày 28/12/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2023 của tỉnh.

Sửa đổi tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Chính phủ ban hành Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2023 về tuyển dụng và quản lý viên chức, trong đó sửa đổi tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ngày 11/12/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo thực hiện Công văn số 6472/UBND-NC ngày 06/12/2023 của UBND tỉnh về triển khai Thông báo số 489/TB-VPCP ngày 28/11/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ sáu ngày 14/11/2023.

Vĩnh Linh đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Năm 2023, UBND huyện Vĩnh Linh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền Cải cách hành chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền CCHC được các địa phương,...

Thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,9%

Từ ngày 15/12/2022- 14/11/2023, tại Bộ phận Một cửa huyện Vĩnh Linh và UBND các xã, thị trấn đã tiếp nhận 29.198 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân.

Kết quả cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023”

Nhằm tìm kiếm các ý tưởng, giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực để áp dụng vào thực tiễn công tác CCHC, tạo bước đột phá trong công tác CCHC, sau hơn 2 tháng phát động cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023”, Ban Tổ chức đã nhận...

Kết quả áp dụng các sáng kiến CCHC được nhân rộng trên địa bàn

Từ đầu năm 2023, UBND huyện Vĩnh Linh đã triển khai việc lựa chọn 5 sáng kiến, giải pháp, mô hình cải cách hành chính được công nhận năm 2022 để nhân rộng áp dụng tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện trong năm 2023 và đạt được một số kết quả, hiệu quả.

Vĩnh Linh cơ bản hoàn thành nhiệm vụ CCHC năm 2023

Theo báo cáo từ UBND huyện Vĩnh Linh, tính đến tháng 11/2023, huyện Vĩnh Linh đã hoàn thành 39/42 nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023.

Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC huyện Vĩnh Linh năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 22/11/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có Báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC huyện VĩnhLinh năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »