Tin về CCHC - Huyện Vĩnh Linh

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Ngày 15/2/2023, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

Xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”

"Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", “Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Lời căn dặn đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy cán bộ là nhân tố quyết định, là khâu then chốt. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua huyện Vĩnh Linh luôn coi trọng và dành sự quan tâm...

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính ở Vĩnh Linh

Thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp và hướng đến sự hài lòng của người dân. Trong số các nội dung như...

Vĩnh Linh triển khai kế hoạch CCHC nhà nước năm 2023

Ngày 18/1/2023, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023.

Vĩnh Linh: Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023

Ngày 16/1/2023, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện năm 2023.

Vĩnh Linh: Công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2022

Ngày 29/12/2022, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Quyết định về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2022.

Vĩnh Linh xếp thứ 6 về Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Ngày 28/12/2022, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tích cực thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Ngày 16/12/2022, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030- gọi tắt là Đề án 06.

Đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị, ngày 12/12/2022, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; Công an huyện; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại...

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 91,6%

Thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã triển khai nhiều giải pháp trong chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho tổ chức, cá nhân.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »